Vedtægter for Gødvad Lokalråd
 
§ 1
Lokalrådets navn er Gødvad Lokalråd, der dækker skoledistrikterne Dybkær og Gødvad.
 
§ 2
Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser, som bindeled imellem
offentlige myndigheder og borgerne. Formålet er endvidere, at skabe det bredest mulige
samarbejde om løsning af lokale opgaver.
 
Lokalrådet tager sager op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.
Lokalrådet kan ligeledes tage sager op på eget initiativ.
 
§3
Lokalrådet består af 7 medlemmer, valgt for 4 år ad gangen samtidigt med valg til Byrådet.
 
Alle, der har stemmeret ved kommunevalget og har bopæl i området på valgdagen, er
valgbare. Dog er medlemmer af og/eller kandidater til Folketinget, Regionsrådet og Byrådet ikke valgbare. Navne på kandidater afleveres til lokalrådet senest 30 dage før valgdatoen. Herefter offentliggøres kandidatnavnene 14 dage før valget.
 
I tilfælde af, at der er færre end 8 kandidater, foregår valget på et offentligt annonceret
borgermøde.
 
§ 4
Stemmeafgivning kræver personligt fremmøde. Ved valget skal der afgives 1 stemme på en kandidat. De 7 kandidater, der opnår højeste stemmetal, er valgt som lokalrådsmedlemmer.
 
De næstfølgende står til rådighed som suppleanter i den rækkefølge, som deres stemmetal berettiget til. Ved stemmelighed trækkes der lod om placering.
Alle, der er fyldt 16 år og har bopæl i området på valgdagen, har stemmeret.
 
§ 5
Hvis et lokalrådsmedlem flytter fra området, udtræder vedkommende automatisk af
lokalrådet. Et medlem kan endvidere anmode om at udtræde. Anmodningen skal godkendes på et ordinært lokalrådsmøde. I begge tilfælde træder en suppleant til. Hvis der ikke er suppleanter, kan lokalrådet suppleres på et offentligt annonceret borgermøde.
 
§ 6
Lokalrådets funktionsperiode begynder 1. Januar og regnskabsåret følger kalenderåret.
Lokalrådets regnskab gennemgås af revisoren, og det godkendte regnskab indsendes til
Silkeborg Kommune inden den 1. april som dokumentation for foregående års tilskud.
 
§ 7
Lokalrådet skal umiddelbart efter valget konstituere sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Konstitueringen kan gentages. Lokalrådet fastsætter sin egen forretningsorden.
 
§ 8
Lokalrådet kan nedsætte og nedlægge arbejdsgrupper efter behov.
 
§ 9
Lokalrådet indkalder mindst én gang årligt inden den 1. marts, med 14 dages varsel, til et
offentligt borgermøde. Borgermødet kan udsættes under særlige omstændigheder, men skal afholdes senest den 1. juni.
 
Til borgermøder udpeger lokalrådet en dirigent. Mødet har følgende faste dagsordenpunkter:
 
1. Redegørelse for lokalrådets arbejde i den forløbne periode.
2. Fremlæggelse af regnskab.
3. Vedtægtsændringer og indkomne forslag behandles.
4. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
 
§ 10
Lokalrådets vedtægter kan kun ændres på et borgermøde, hvor dagsordenspunktet er
meddelt ved en offentlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel, og dersom to trediedele af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget.
 
§ 11
En eventuel opløsning af lokalrådet kan kun besluttes på to på hinanden følgende
borgermøder, hvor dagsordens-punktet er meddelt ved en offentlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel, og såfremt to tredjedele af de fremmødte stemmer for. Ved en eventuel opløsning af lokalrådet tilfalder en eventuel kassebeholdning alennyttige formål i lokalområdet, efter beslutning på borgermødet.
 
Vedtaget på lokalrådsmøde den 21. August 2012.