Gødvadområdet i dag

Gødvad-området udgør Silkeborgs nordøstlige bydel samt oplandet mod øst. Der bor knap 7000 indbyggere i området, som afgrænses af Kejlstrupvej, Ringvejen, Gudenåen, kommunegrænsen samt det åbne land mod nord.

Gødvad kan fremover udbygges mod nord med en afgrænsning, der tager højde for de landskabelige træk.

Befolkningsudvikling og boligudbygning

Boligområderne er beliggende i den østlige del af byområdet. 

Erhvervsområder

Erhvervsområderne er beliggende i den vestlige del af byområdet. Silkeborgmotorvejen vil passere langs ringvejen og videre gennem erhvervsområdet ved Ringvejen og ved Høje Kejlstrup. Der vil som følge af motorvejen ske en omdannelse af erhvervsområderne i nær tilknytning til motorvejen hvor der vil blive mulighed for at opføre attraktive erhverv langs motorvejen.

Nord for F.L Smidths Vej vil der være mulighed for placering af nye erhvervsvirksomheder i tilknytning til omfartsvejen og den nærliggende motorvej. På længere sigt vil der nord for omfartsvejen være mulighed for erhverv.

Trafikale forhold

Nørreskov Bakke fungerer som gennemfartsvej mod Randers. Mod syd trafikbetjener ringvejen området og i den nordlige del af Gødvad løber Højmarksvejen der fordeler trafik videre mod øst og vest.

Gødvad området bliver betjent af bybus nr. 5, 9, 11, 12 og 16 samt regionalbus 73, 313 og 223.

Offentlig og privat service

Serviceudbygningen er veludbygget med skoler og gymnasium i den østlige del af området. Gødvad grænser desuden op til Alderslyst, hvor der yderligere er mulighed for fritidsaktiviteter i form af svømmecenter, idrætspark, bibliotek mv.

Gødvad området har to skoler. Gødvad skole ligger nord for Nordre Højmarksvej og har 2 spor fra 0. -6. klassetrin. Dybkærskole har 0.-10. klasse. Der er børnehaver, klub og SFO i nærheden af begge skoler. Der er desuden en børnehave ved A. Andersensvej og Stavangervej.

Læs mere om Gødvad skole på skolens hjemmeside her

Læs mere om Dybkær skole på skolens hjemmeside her

Gødvad plejecenter er beliggende ved Oslovej / Østre Højmarksvej og er pt. under udvidelse.

Områdets butikker er koncentreret i centerområdet ved Arendalsvej.

Naturområder og særlige landskabstræk

Gudenådalen er i det østlige Gødvad er udpeget som område af særlig geologisk og landskabelig interesse og er fredet. Gudenådalen er meget bred med en ret varieret dalbund, der afgrænses af ret høje og stejle dalsider. Den centrale del af dalbunden domineres af det brede å løb.

Der er en tydelig grøn ring fra øst mod vest mellem Østre/Nordre Højmarksvej og Ringvejen. I den vestlige del er dyrehaven, som fortsætter på den anden side af Kejlstrupvej mod vest. Mod øst afgrænses Gødvad af den lavere beliggende Gudenådal og et skrånende terræn giver på nogle udsigtspunkter en flot udsigt over ådalen.